Home / Tag Archives: ISO 9001:2008

Tag Archives: ISO 9001:2008

Báo cáo thực tập quản trị chất lượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008

báo cáo thực tập quản trị chất lượng

Báo cao thực tập quản trị chất lượng; Đề tài nghiên cứu tình hình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công Ty Cổ Phần Long Hiệp nhằm tìm ra những giải pháp hoàn thiện hệ thống chất lượng và chính sách chất lượng của Công Ty. PHẦN MỞ ĐẦU …

Read More »